غلامرضا احمدی موسس و مدیر مجنمع پژوهش
عضو شورای عالی آموزش و پرورش                                                   
عضو کمیسیون مفررات تحصیلی شورای عالی آموزش پرورش     
مدرس دانشگاه آزاد تهران مرکز و تهران شمال
سوابق:
1- معاون آموزشی منطقه 3
2- رئیس آموزش متوسطه منطفه 13 تهران
3- رئیس دبیرستان دانش منطقه 3
4-سابق خدمت 37 سال
محمدرضا طاهرخانی مدیر دبیرستان
رئیس دبیرستان پژوهش از سال 1384
سوابق:
معاون آموزشی دبیرستان دانش دولتی
معاون حسابداری صنعتی انتشارات سوره سازمان تبلیغات
حسابدار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
متصدی تربیت بدنی منطقه 6
معلم نمونه تهران در سال 1382