کادر اداری و اجرایی

   فرخ سنجابی : معاون آموزشی
   مجید کلاهی : معاون اجرایی